Viện Nghiên cứu Khoa học và Thiết kế dầu khí biển tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động sáng kiến sáng chế năm 2017

Viện Nghiên cứu Khoa học và Thiết kế dầu khí biển tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động sáng kiến sáng chế năm 2017

Viện Nghiên cứu Khoa học và Thiết kế dầu khí biển tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động sáng kiến sáng chế năm 2017 Ngày 27 tháng 03 năm 2018, tại Hội trường Viện NCKH&TK dầu khí biển, Hội đồng Sáng kiến sáng chế (SKSC) của đơn vị đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động SKSC hợp lý hóa sản xuất năm 2017 và đề ra phương hướng hoạt động cho năm 2018.