Đảng ủy Viện Nghiên cứu Khoa học và Thiết kế tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2016

Đảng ủy Viện Nghiên cứu Khoa học và Thiết kế tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2016

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận định: "Thể dục thể thao là một công tác cách mạng", "Mỗi một người dân yếu ớt, tức là làm cho cả nước yếu ớt một phần; mỗi một người dân mạnh khoẻ, tức là góp phần cho cả nước mạnh khoẻ". Điều đó có ý nghĩa sâu sắc không chỉ về sức khoẻ của nhân dân, mà cả về vật chất và tinh thần của dân tộc